Skip to content Skip to navigation

其他口述

荷兰解放日 二战老兵参加庆祝活动

        当日是荷兰解放日,荷兰各地举行活动表达对和平与自由的歌颂。1945年的5月5日,荷兰摆脱纳粹德国的侵占,重获自由。

        (来源:华龙网      时间:2017-05-06)